Privatlivspolitik for OK-Klubben Høje-Taastrup

Privatlivspolitik for OK Klubben Høje Taastrup 

Revideret 07.05.18

OK Klubben Høje Taastrup's dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

OK Klubben Høje Taastrup er dataansvarlig, og vi sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Bente Steffensen

Adresse: Murskeen 6,3,90, 2630  Taastrup

CVR: 74462812

Telefonnr.: 29 92 39 98

Mail: bente.wad@gmail.com

Website: www.ok-hoejetaastrup.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
  • ingen
 1. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer: 
 • Almindelige personoplysninger: 
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: 
  • CPR-nummer

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi indsamler oplysningerne fra medlemmerne.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund. 

Lovlige grunde til behandling er særligt: 

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle oplysninger (interesseafvejningsreglen)

Formålene:

 1. Formål med behandling af medlemsoplysninger: 
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning 
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Levering af arrangementer og ture 
 • Administration af medlemmernes relation til foreningen
 1. Formål med behandling af oplysninger på bestyrelsen: 
 • Opfyldelse af lovkrav i forhold til bankerne
 • Administration af bestyrelsens relation til foreningen

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som: 

 • Håndtering af medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til årsmøde
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v. 
 • Afholdelse af arrangementer, aktiviteter samt ture
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen 
 • Videregivelse af almindelige personoplysninger til OK Landsorganisationen og kommunen i relevant og nødvendigt omfang.
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter udmeldelse af foreningen
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Hvis vi indhenter samtykke, vil være frivilligt, og medlemmer kan til enhver tid trække det tilbage, ved at give foreningen besked herom. 

Videregivelse af dine personoplysninger

Klubben videregiver medlemmernes navn, adresse og fødselsdag for at søge tilskud til foreningen.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden samtykke.  

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for udmeldelse af foreningen

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og bestyrelse til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger:

•       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

•       Retten til indsigt i egne personoplysninger

•       Retten til berigtigelse 

•       Retten til sletning 

•       Retten til begrænsning af behandling

•       Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

 • Retten til indsigelse 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken 

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.  

Privatlivspolitikken er udarbejdet af Bestyrelsen i OK Klubben Høje Taastrup med udgangspunkt i vejledning og eksempel (2. udgave, februar 2018) udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.