Vedtægter

for OK-Klubben Høje-Taastrup

§ 1     Navn og hjemsted
OK-Klubben Høje-Taastrup er en forening med hjemsted i Høje-Taastrup Kommune.
 
§ 2     Formål
OK-Klubben har til formål - på et upolitisk grundlag og inden for den sociale lovgivnings rammer at arbejde for at bidrage til så gode forhold som muligt for pensionister, efterlønsmodtagere og personer 60+. OK-Klubben er en del af Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark og fungerer inden for de af denne besluttede vedtægter for den samlede organisations retningslinier og virksomhed.
 
§ 3     Årsmøde
Årsmødet er OK-Klubbens højeste myndighed. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til årsmøde via klubbens forårsprogram med angivelse af dagsorden.
 
§ 4     Kontingent
Kontingent fastsættes på det ordinære årsmøde.
 
§ 5     Medlemmer
Enhver borger, der tilslutter sig klubbens formål, kan optages som medlem. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt kontingent senest 1 måned efter udsendt rykkerskrivelse.
 
§ 6     Ordinært årsmøde
Ordinært årsmøde afholdes hvert år i marts eller april måned. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 
1.  Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab
4.  Behandling af indkomne forslag
5.  Godkendelse af budget og kontingent for næste år
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.  Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleanter
8.  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
9.  Eventuelt
 
Forslag, der ønskes bragt til afstemning under punkt 4 - indkomne forslag - skal være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.
 
§ 7     Ekstraordinært årsmøde
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 25 medlemmer til bestyrelsen indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsorden for det ekstraordinære årsmøde. Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal årsmødet afholdes inden 4 uger efter dennes modtagelse. Ekstraordinært årsmøde indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse med angivelse af dagsorden med 14 dages varsel.
 
§ 8     Bestyrelse
Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år på skift hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Den valgte bestyrelse konstituerer sig på sit første møde efter det ordinære årsmøde med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant vælges for 1 år.
 
§ 9     Bestyrelsesopgaver
Bestyrelsen varetager samtlige klubbens administrative og økonomiske anliggender under hensyntagen til klubbens formål og de til enhver tid gældende vedtægter for klubbens ledelse og drift. Der afholdes møde så ofte, som formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde. Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Indgåelse og ophævelse af aftaler, der rækker ud over klubbens daglige ledelse og drift, kræver den samlede bestyrelses tilslutning. Indgåelse og ophævelse af en eventuel overenskomst mellem OK-Klubben og Høje-Taastrup Kommune samt indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører OK-Klubbens kapital, kræver tilslutning af den samlede bestyrelse.
Såfremt et medlem i OK-HøjeTaaastrup udviser en adfærd, som ikke er forenelig med god tone og foreningens vedtægter, kan medlemmet bortvises med øjeblikkelig varsel. Bortvisningen godkendes af bestyrelsen.
 
§ 10   Regnskab, tegningsret og revision 
OK-Klubbens regnskabsår følger kalenderåret. Kassereren fører løbende regnskab over klubbens midler. Formanden og kassereren er hver for sig bemyndiget til at disponere over foreningens økonomiske midler. Endvidere er de bemyndiget til at anvende elektroniske bankprodukter, samt til at indgå kontrakter herom. Klubben hæfter kun for eventuelle forpligtelser med sin formue. Årsregnskabet underskrives af den samlede bestyrelse forinden afholdelse af det ordinære årsmøde. Bestyrelsen forelægger regnskabet for de på årsmødet valgte revisorer. Revisorerne forsyner årsregnskabet med påtegning før fremlæggelse på det ordinære årsmøde.
 
§ 11   Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer og vedtægtstilføjelser kan vedtages, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor på et årsmøde og efterfølgende godkendes af Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmarks bestyrelse.
 
§ 12   Opløsning
Klubben kan opløses efter vedtagelse på et ekstraordinært årsmøde, hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor. Ved opløsning overføres klubbens økonomiske og eventuelle andre midler til Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark, der fordeler midlerne ligeligt til de øvrige OK-Klubber i Danmark. Såfremt der på tidspunktet for klubbens opløsning resterer uforbrugte kommunalt bevilgede beløb, indhenter Landsorganisationen Høje-Taastrup Kommunes accept, før denne del af klubbens økonomiske midler fordeles til de øvrige OK-Klubber.
 
Taastrup, den 11.april 2023
 
Ovenstående vedtægter er vedtaget på Årsmødet og godkendt af OKs Landsorganisation.